Disclaimer

De website van spirit-medical is uitsluitend bedoeld ter informatie voor het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem.

Hoewel de informatie op de spirit-medical-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Stichting UNIAC SERVICES van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie, kan Stichting UNIAC SERVICES geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is en dat ook zal blijven. Stichting UNIAC SERVICES kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de spirit-medical-website. Hoewel het streven van Stichting UNIAC SERVICES erop is gericht de spirit-medical-website continu toegankelijk te laten zijn, kan Stichting UNIAC SERVICES geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De spirit-medical-website kan bovendien door Stichting UNIAC SERVICES buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.  

Indien u via de spirit-medical-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Stichting UNIAC SERVICES u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan door Stichting UNIAC SERVICE en dat Stichting UNIAC SERVICES geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid dergelijke websites.  

Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de spirit-medical-website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.